Οι παρόντες γενικοί όροι συνεργασίας («Γενικοί Όροι») σε συνδυασμό με τους κατά
περίπτωση ειδικούς όρους συνεργασίας ή τις Συμβάσεις Συνεργασίας που υπογράφονται ξεχωριστά με κάθε Αθλητικό Σύλλογο («Ειδικοί Όροι»), προσδιορίζουν το πλαίσιο συνεργασίας της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας με το διακριτικό γνώρισμα «AthleticDB» με τους Αθλητικούς Συλλόγους. Οι Γενικοί Όροι μαζί με τους Ειδικούς Όρους αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και συνιστούν από κοινού τους «Όρους».

Με την αποδοχή των Υπηρεσιών της AthleticDB ο Αθλητικός Σύλλογος αποδέχεται τους
εκάστοτε ισχύοντες Όρους.

1. Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα AthleticDB

1.1. Ο ιστότοπος athleticdb.info φιλοξενεί μια ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα που αποτελείται από λογισμικό (προγράμματα, εφαρμογές κ.λπ), βάση δεδομένων και χώρο αποθήκευσης αρχείων, μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα σε αθλητικές ομοσπονδίες, αθλητικά σωματεία και άλλα νομικά πρόσωπα με δραστηριότητα τον αθλητισμό (καλούμενα συνολικά στο εξής χάριν συντομίας ως «ο Αθλητικός Σύλλογος») να απολαμβάνουν υπηρεσίες που αφορούν τόσο την δημιουργία βάσης δεδομένων αθλητών και άλλων στοιχείων όσο και την οικονομική διαχείριση Ομοσπονδιών και Σωματείων, καθώς και υπηρεσίες που αφορούν την οργάνωση αγώνων, πρωταθλημάτων, κυπέλλων, εν γένει διοργανώσεων και την ζωντανή αναμετάδοση αυτών.

1.2. Για τους σκοπούς των Όρων “Ηλεκτρονική Πλατφόρμα” είναι το λογισμικό εφαρμογών (application software) της Εταιρίας, με τα χαρακτηριστικά που εμφαίνονται στις αντίστοιχες περιγραφές λειτουργιών του ιστότοπου, όπως εκάστοτε περιγράφονται, καθώς και τυχόν νέες βελτιωμένες εκδόσεις (updates) αυτού, που θα διατεθούν στον Χρήστη με βάση αυτή τη Σύμβαση, προκειμένου να μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα (στο εξής καλούμενη «η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα»).

1.3. Διαχειριστής της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας ορίζεται ο Χρυσολόγης Βασιλειάς του Αριστείδη, κάτοικος Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης, οδός Λεωφ. 28 ης Οκτωβρίου αρ. 148 (Α.Φ.Μ. 136066106/ Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης) (εφεξής «ο Διαχειριστής»). Πριν εισέλθετε στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται για τη χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.

1.4. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στον ως άνω ιστότοπο, στις εφαρμογές και γενικά την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με τις προϋποθέσεις και τους όρους αυτούς.

2.1. Η AthleticDB διαθέτει και εγγυάται την απαραίτητη υποδομή, ανθρώπινο δυναμικό, εμπειρία, ικανότητες και εξειδικευμένες γνώσεις για να προσφέρει τις κάτωθι αναλυτικά αναφερόμενες υπηρεσίες τόσο σχετικά με την δημιουργία και την παραμετροποίηση της βάσης δεδομένων και της οικονομικής διαχείρισης των Αθλητικών Συλλόγων όσο και σχετικά με την οργάνωση αγώνων, πρωταθλημάτων, κυπέλλων, εν γένει διοργανώσεων, με την παροχή ειδικού λογαριασμού σύνδεσης στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα της AthleticDB, στην οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου.

2.2. Με την συνεργασία και την υπογραφή του κειμένου των Ειδικών Όρων ή Σύμβασης Συνεργασίας ο Χρήστης αποκτά μη αποκλειστική άδεια χρήσης της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας που παρέχει στον Χρήστη μόνο τα ακόλουθα δικαιώματα:

2.2.1. να χρησιμοποιεί, να έχει πρόσβαση, να εμφανίζει, να εκτελεί ή να εργάζεται με άλλον τρόπο (εφεξής «εκτέλεση») την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, στην οποία αποκτά πρόσβαση με την χρήση φυλλομετρητή (browser).

2.2.2. να αποθηκεύει ή να εγκαθιστά αρχεία και δεδομένα που εξάγονται από την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα σε αποθηκευτικά μέσα, όπως σε διακομιστή δικτύου αλλά και σε άλλα σταθερά μέσα αποθήκευσης. Η λήψη αντιγράφων και δεδομένων εκ του Προγράμματος πρέπει να γίνεται μόνο σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους.

2.3. Οι υπηρεσίες που αναλαμβάνει να παρέχει στον Αθλητικό Σύλλογο η AthleticDB είναι οι ακόλουθες:

2.3.1. Εισαγωγή στην βάση δεδομένων όλων των δεδομένων του Αθλητικού Συλλόγου που βρίσκονται σε αρχείο εφαρμογής υπολογιστικών φύλλων (π.χ. excel), όπως είναι η συγκεντρωτική εισαγωγή της λίστας των συνεργαζόμενων σωματείων, καθώς και της λίστας των δραστηριοποιούμενων αθλητών. Η ειδικά διαμορφωμένη Ηλεκτρονική Πλατφόρμα AthleticDB ψηφιοποιεί, αποθηκεύει και ταξινομεί όλα τα στοιχεία του Αθλητικού Συλλόγου, καθιστώντας εύκολη την πρόσβαση, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων αυτών.

2.3.2. Ηλεκτρονική έκδοση δελτίων αθλητή και διαμόρφωση των φορμών εκτύπωσης, δηλαδή της φόρμας εκτύπωσης δελτίου, της φόρμας εκτύπωσης ηλεκτρονικής αίτησης, της φόρμας εκτύπωσης των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και της φόρμας εκτύπωσης κάρτας υγείας του αθλητή, καθώς και οποιασδήποτε άλλης ειδικότερης φόρμας αιτηθεί ο κάθε Αθλητικός Σύλλογος. Ειδικότερα, ο διαχειριστής του κάθε Αθλητικού Συλλόγου μεταφορτώνει στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα όλα τα απαραίτητα έγγραφα, δεδομένα και δικαιολογητικά για την έκδοση του δελτίου αθλητή χωρίς να χρειάζεται η χρονοβόρα και πολυέξοδη συμπλήρωση εγγράφων και αιτήσεων σε έντυπη μορφή. Στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα υπάρχει πεδίο πρόσβασης και μεταφόρτωσης αρχείων σχετικών με την κάρτα υγείας αθλητή, μέσω του οποίου δύναται ο διαχειριστής του κάθε Αθλητικού Συλλόγου να μεταφορτώνει και να αποθηκεύει την ετήσια κάρτα υγείας αθλητή. Η AthleticDB έχει εξασφαλίσει την σύνταξη και λειτουργία διαδικασιών και πρωτοκόλλων που εξασφαλίζουν την ακρίβεια των δηλούμενων από τον Αθλητικό Σύλλογο στοιχείων. Ωστόσο η AthleticDB δεν εγγυάται την ακρίβεια των στοιχείων αυτών ούτε φέρει ευθύνη για τυχόν υπαίτια ή μη ψευδή δήλωση στοιχείων ή μεταφόρτωση πλαστών, ψευδών ή ανακριβών στοιχείων την βάση δεδομένων της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας.

2.3.3. Παροχή λειτουργιών οικονομικής διαχείρισης του Αθλητικού Συλλόγου. Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η παραμετροποίηση της οικονομικής διαχείρισης, ήτοι η διαμόρφωση της φόρμας εκτύπωσης είσπραξης από τον Αθλητικό Σύλλογο, η φόρμα πληρωμής σε διαιτητή, καθώς και η φόρμας πληρωμής διαφόρων εξόδων είναι δυνατή η άμεση και απλοποιημένη χρήση των λειτουργιών οικονομικής διαχείρισης Αθλητικού Σωματείου. Η εν λόγω υπηρεσία επιτρέπει από τον λογαριασμό του Αθλητικού Συλλόγου να γίνεται προβολή μίας ενιαίας καρτέλας, στην οποία εμφανίζονται όλες τις συναλλαγές που αφορούν τον Αθλητικό Σύλλογο, αλλά και είναι δυνατή η προβολή και εκτύπωση αναλυτικής αναφοράς όλων των οικονομικών ενεργειών, στις οποίες έχει προβεί ο Αθλητικό Σύλλογος.

2.3.4. Οργάνωση αγώνων, πρωταθλημάτων, κυπέλλων, εν γένει διοργανώσεων, δηλαδή δημιουργία ηλεκτρονικής δήλωσης συμμετοχής και εκτύπωση δήλωσης συμμετοχής για την Γ.Γ.Α., παροχή πλατφόρμας κλήρωσης με ζωντανή ενημέρωση των συμμετεχόντων αθλητών και άλλων ενδιαφερομένων, ο προγραμματισμός των αγώνων ανά ημέρα και ανά αγωνιστικό χώρο, η δημιουργία αναλυτικού προγράμματος με τους αγώνες με ειδική αναφορά σε κάθε αθλητή και σε κάθε αθλητικό σωματείο ή σύλλογο, η δημιουργία, αποθήκευση και πρόσβαση σε ειδικό σύστημα βαθμολόγησης για την άμεση ενημέρωση των αθλητών και λοιπών ενδιαφερομένων προσώπων, όπως και των θεατών, το οποίο είναι πλήρως συνδεδεμένο με την πλατφόρμα κλήρωσης, αλλά λειτουργεί σε τοπικό σταθερό μέσο αποθήκευσης στοιχείων διαδικτύου (server) που υπάρχει στον χώρο των αγώνων και τέλος δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων κάθε αγώνα, αλλά και συνολικά της διοργάνωσης η οποία περιλαμβάνει τους νικητές, την γενική κατάταξη κάθε αθλητή, αποτελέσματα κατηγορίας κ.λπ. Προαιρετικά είναι δυνατή η μαγνητοσκόπηση, αποθήκευση και αναμετάδοση των αγώνων της διοργάνωσης μέσω της υπηρεσίας ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης (live streaming), όπως και η παροχή ανάλυσης δεδομένων επί των αγώνων της διοργάνωσης.

2.4. Ο Διαχειριστής της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας έχει τη δυνατότητα να παρέχει στον Αθλητικό Σύλλογο επιπλέον παροχές και υπηρεσίες συμπληρωματικές των Υπηρεσιών, όπως αναφέρονται ανωτέρω ή μπορεί να προσθέτει κατά καιρούς ειδικότερες υπηρεσίες. Όπου απαιτείται η διευκρίνιση ειδικότερων όρων για τις υπηρεσίες αυτές, καθώς και η ειδική χρέωση αυτών, ο Αθλητικό Σύλλογος θα λαμβάνει συγκεκριμένη ενημέρωση μέσω του Υπεύθυνου Πωλητή της AthleticDB, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με βάση αυτή θα μπορεί να τις αποδεχθεί ή όχι.

2.5. Η AthleticDB καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για την διαρκή και απρόσκοπτη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας. Οι Χρήστες και οι Αθλητικοί Σύλλογοι αποδέχονται ότι η AthleticDB δικαιούται οποτεδήποτε, να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα/οριστικά την λειτουργία της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας είτε στο σύνολο αυτής είτε τμηματικά, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες και τους Αθλητικούς Συλλόγους, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητά της ενδέχεται να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των Χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από τον μεγάλο αριθμό Χρηστών που προσπαθούν να κάνουν χρήση του ιστότοπου ταυτόχρονα, ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου, η AthleticDB δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ’ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχομένη από την αδυναμία πρόσβασης των Χρηστών στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, από την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτής, από την καθυστέρηση, από διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών ή απώλειας του περιεχομένου τους, καθώς και από την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση, η AthleticDB διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

3.1. Ως Χρήστης λογίζεται ο διαχειριστής της εκάστοτε αθλητικής ομοσπονδίας και του εκάστοτε Αθλητικού Συλλόγου, ο οποίος για την χρήση των υπηρεσιών της παρούσας Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας απαιτείται να κάνει εγγραφή, αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο ένα μοναδικό όνομα χρήστη (user name) και τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης (password). Με την χρήση των στοιχείων αυτών και αφού εισέλθει στις υπηρεσίες διασύνδεσης της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας AthleticDB, o εξουσιοδοτημένος Χρήστης, ο οποίος διαθέτει τα νόμιμα προσόντα, μπορεί να έχει πρόσβαση στην βάση δεδομένων όπου βρίσκονται όλα τα στοιχεία, αρχεία και εν γένει δεδομένα της Ομοσπονδίας ή του Σωματείου, καθώς και δυνατότητα επεξεργασίας αυτών.

3.2. O Χρήστης αποδέχεται και δηλώνει υπεύθυνα ότι εισάγει τις αληθινές και ακριβείς πληροφορίες που απαιτούνται από το ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης στοιχείων της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, και αποδέχεται ότι η παροχή ανακριβών ή/ και αναληθών ή/και ελλιπών πληροφοριών, βαρύνει αποκλειστικά αυτόν και ουδεμία συνέπεια έχει για τον Διαχειριστή της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας. Προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας εισαγωγής των απαιτούμενων πληροφοριών αποτελεί η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης και από τον ίδιος τον Χρήστη προσωπικά.

3.3. Επίσης, ο Χρήστης αποδέχεται ότι οποιαδήποτε δεδομένα αποθηκεύονται τοπικά στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας ή σε αποθηκευτικούς χώρους ηλεκτρονικών δεδομένων των παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών αποδεικνύουν πλήρως τις δραστηριότητες, τόσο του Χρήστη όσο και του Αθλητικού Συλλόγου που εκπροσωπεί, στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα και όλα τα συναγόμενα από αυτά πραγματικά περιστατικά.

3.4. Ειδικότερα, όσον αφορά την εγγραφή των Χρηστών στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, ο διαχειριστής της θα αποστέλλει στον Χρήστη σύνδεσμο (link), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Χρήστης, με την χρήση του οποίου ο τελευταίος θα μπορεί να επιβεβαιώνει την ενεργοποίηση του κωδικού που ο ίδιος έχει επιλέξει, προκειμένου να έχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

3.5. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που δηλώνει, η οποία είναι υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό του. Ο Διαχειριστής της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του Χρήστη από τυχόν πρόσβαση τρίτων στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Στην περίπτωση που η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), την οποία δήλωσε αρχικά ο Χρήστης, διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο ή επιθυμεί να την αλλάξει, τότε ο Χρήστης οφείλει να ενημερώσει την τεχνική υποστήριξη της AthleticDB, δηλώνοντας παράλληλα τη νέα ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail). Η εν λόγω ενημέρωση μπορεί να πραγματοποιηθεί με δήλωση του Χρήστη στον ιστότοπο (συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα ενημέρωσης που βρίσκεται στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα και επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά). Η AthleticDB διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από το Χρήστη περαιτέρω δικαιολογητικά για να επιβεβαιώσει ότι ο Χρήστης είναι ο νόμιμος κάτοχος της δηλωθείσας από αυτόν διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή έχει την άδεια για τη χρήση της από το νόμιμο κάτοχο αυτού. Σε περίπτωση που ο Χρήστης αρνηθεί να αποστείλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή η AthleticDB διαπιστώσει ότι ο Χρήστης δεν είναι ο νόμιμος κάτοχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η AthleticDB διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει χωρίς ειδοποίηση τον Χρήστη από την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα. 

3.6. Σε περίπτωση υποκλοπής του κωδικού πρόσβασης, ο Χρήστης οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα και εγγράφως τον Υπεύθυνο Ασφαλείας Πληροφοριών της AthleticDB και να ακολουθήσει τις ειδικές οδηγίες που προβλέπονται στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την «Δημιουργία Νέου Κωδικού». Ο Χρήστης οφείλει να εφαρμόζει διαρκώς τις απαραίτητες διαδικασίες και μέτρα ελέγχου και να λαμβάνει κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο επιμέλειας για την μη υποκλοπή των στοιχείων ταυτοποίησής του. Μεταξύ άλλων, οφείλει να εφαρμόζει διαρκώς και να τηρεί και τα ακόλουθα μέτρα:

3.6.1. Να δημιουργεί κωδικούς πρόσβασης με το λιγότερο οκτώ (8) χαρακτήρες που θα περιλαμβάνουν αριθμούς, πεζά και κεφαλαία γράμματα. Δεν πρέπει να δημιουργεί κωδικούς πρόσβασης που είναι εύκολα προβλέψιμοι.

3.6.2. Να απομνημονεύει τον κωδικό πρόσβασης. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να καταγράφει τους κωδικούς ασφάλειας σε χαρτί ή άλλο μέσο καταγραφής, ειδικά όταν το μέσο καταγραφής βρίσκεται κοντά στον υπολογιστή του.

3.7. Οι κωδικοί πρόσβασης είναι μοναδικοί και δεν επαναχρησιμοποιούνται στα πληροφοριακά συστήματα της εταιρίας. Όλοι οι κωδικοί πρόσβασης αντιμετωπίζονται ως ευαίσθητες / εμπιστευτικές πληροφορίες και οι Χρήστες δεν πρέπει αποθηκεύουν τα δεδομένα αυτά με την χρήση της λειτουργίας “Remember Password”/ “Αποθήκευση Κωδικών” που προσφέρεται από διάφορες εφαρμογές, προγράμματα ή άλλες υπηρεσίες. Οι Χρήστες θα πρέπει να κλειδώνουν την οθόνη του υπολογιστή τους (screenlock), όταν απομακρύνονται από αυτόν για εύλογο χρονικό διάστημα.

3.8. Οι χρήστες πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο το δικό τους username για την πρόσβαση στα συστήματα, τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις υπηρεσίες της AthleticDB.

Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα απαγορεύεται να χρησιμοποιείται από τους Χρήστες:

3.8.1. Για την διανομή, επεξεργασία ή αποθήκευση περιεχομένου με ρατσιστικό, ξενοφοβικό, υβριστικό, μισαλλόδοξο, προσβλητικό χαρακτήρα, με θρησκευτικό ή εθνικό χαρακτήρα, καθώς και για την διανομή, επεξεργασία ή αποθήκευση πορνογραφικού υλικού σε μορφή κειμένου ή εικόνων ή ταινιών, ηλεκτρονικών παιχνιδιών, ή άλλου οποιασδήποτε μορφής παράνομου εν γένει, μη αποδεκτού και επιβλαβούς περιεχομένου.

3.8.2. Για την διανομή εμπορικών ή προσωπικών διαφημίσεων και προώθηση προϊόντων διαφορετικών από αυτά που νόμιμα διαθέτει η AthleticDB, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά της.

3.8.3. Για την διακίνηση μαζικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (SPAM). Οποιοσδήποτε δέχεται τέτοιο υλικό θα πρέπει αμέσως να ενημερώνει τον Yπεύθυνο Aσφάλειας της AthleticDB.

3.8.4. Για πράξεις ή προσπάθειες μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε δεδομένα άλλων Χρηστών του δικτύου. 

3.8.5. Για προσπάθειες / ενέργειες εκμετάλλευσης ή διόρθωσης κενών ασφαλείας των δικτυακών πόρων, των υπολογιστών χρηστών, των διακομιστών και των εφαρμογών της AthleticDB ή άλλου Χρήστη.

3.8.6. Για να παραπλανήσουν οι Χρήστες οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του ιστοτόπου ή να ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη της AthleticDB ή και τρίτων.

3.8.7. Για να θέσουν οι Χρήστες σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου της AthleticDB.

3.8.8. Για να εμποδίσουν οι Χρήστες οποιονδήποτε να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες ή να τον υποβοηθήσουν στο να παρακάμπτει τον έλεγχο ταυτότητάς του.

3.8.9. Για να προωθούν ή/και να διαθέτουν οι Χρήστες περιεχόμενο που περιέχει κακόβουλο λογισμικό ή προγράμματα Η/Υ σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους Χρήστες να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της AthleticDB.

3.8.10. Για να διαταράξουν οι Χρήστες την ομαλή λειτουργία των δικτύων και, γενικά, να υπονομεύσουν και να υποβαθμίσουν το επίπεδο ασφάλειας των Συστημάτων της AthleticDB.

3.8.11. Για να αποκαλύπτουν οι Χρήστες πληροφορίες που περιέχουν προσωπικά δεδομένα.

3.8.12. Για να προβούν οι Χρήστες σε ηθελημένη ή ακούσια παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των σε ισχύ κανονιστικών ρυθμίσεων.

3.9. Γενικότερα δεν επιτρέπεται η χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και των υπηρεσιών της AthleticDB για διακίνηση υλικού που παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

3.10. Κάθε φορά που υποπίπτει στην αντίληψη του Χρήστη μη ορθή ή παράνομη συμπεριφορά και χρήση των συστημάτων, δικτύων, εφαρμογών και υπηρεσιών, ή οποιοδήποτε κενό ασφαλείας συστήματος, το οποίο θέτει σε κίνδυνο το απόρρητο των επικοινωνιών, ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί άμεσα τον Υπεύθυνο Ασφαλείας της AthleticDB. Σε περίπτωση παράβασης των ως άνω όρων, η AthleticDB επιφυλάσσεται για την λήψη των νόμιμων μέτρων, ιδίως τον τερματισμό της δυνατότητας πρόσβασης στις υπηρεσίες της.

4.1. Ως αντάλλαγμα για την παροχή των ανωτέρω Υπηρεσιών, η AthleticDB δικαιούται αμοιβή, η οποία προσδιορίζεται με βάση την εκάστοτε ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της και ορίζεται στους Ειδικούς Όρους ή την εκάστοτε Σύμβαση Συνεργασίας που υπογράφονται ξεχωριστά με κάθε Αθλητικό Σύλλογο. Οι συμπληρωματικές Υπηρεσίες χρεώνονται αυτοτελώς, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται γι’ αυτές, οι οποίοι κοινοποιούνται σε επιμέρους επικοινωνία με τον Αθλητικό Σύλλογο.

4.2. Η αμοιβή της AthleticDB προσδιορίζεται στους Ειδικούς Όρους ή τις Συμβάσεις Συνεργασίας μετά από διαπραγμάτευση με τον Αθλητικό Σύλλογο και για ορισμένο ή αόριστο χρόνο. Κατά τον προσδιορισμό της τιμολογιακής πολιτικής της AthleticDB, συνεκτιμάται πάντοτε η έως σήμερα συνεργασία της AthleticDB με τον Αθλητικό Σύλλογο. Ειδικότερα:

4.2.1. Ο Αθλητικός Σύλλογος αναλαμβάνει την οικονομική υποχρέωση να καταβάλλει στην AthleticDB το κόστος παραμετροποίησης της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, το οποίο προσδιορίζεται στους Ειδικούς Όρους ή την εκάστοτε Σύμβαση Συνεργασίας.

4.2.2. Ο Αθλητικός Σύλλογος αναλαμβάνει την οικονομική υποχρέωση να καταβάλλει στην AthleticDB το κόστος παραμετροποίησης της οικονομικής διαχείρισης της, το οποίο προσδιορίζεται στους Ειδικούς Όρους ή την εκάστοτε Σύμβαση Συνεργασίας.

4.2.3. Μετά την ολοκλήρωση της παραμετροποίησης της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, ο Αθλητικός Σύλλογος αναλαμβάνει την οικονομική υποχρέωση να προβεί στην καταβολή της βασικής συνδρομής για την χρήση και λειτουργία της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας AthleticDB, η οποία προσδιορίζεται αναλυτικά στους Ειδικούς Όρους ή την εκάστοτε Σύμβαση Συνεργασίας.

4.2.4. Ο Αθλητικός Σύλλογος αναλαμβάνει την οικονομική υποχρέωση να καταβάλλει στην AthleticDB, το κόστος οργάνωσης, κάλυψης και μαγνητοσκόπησης των αγώνων, πρωταθλημάτων, κυπέλλων, εν γένει διοργανώσεων, το οποίο προσδιορίζεται στους Ειδικούς Όρους ή την εκάστοτε Σύμβαση Συνεργασίας.

4.3 Η έκδοση και η αποδοχή τιμολογίων της AthleticDB για την πληρωμή των υπηρεσιών της, μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω της έκδοσης και αποστολής ηλεκτρονικών τιμολογίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει προς τούτο ο Αθλητικός Σύλλογος.

5.1 Μετά την λήξη της συνδρομής, η AthleticDB δηλώνει ότι θα διατηρεί στο σταθερό μέσο αποθήκευσης στοιχείων διαδικτύου (server) που φιλοξενεί και την ίδια την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα το σύνολο των στοιχείων του Αθλητικού Συλλόγου για χρονικό διάστημα, όπως αυτό προσδιορίζεται ειδικότερα στους Ειδικούς Όρους ή την εκάστοτε Σύμβαση Συνεργασίας.

5.2. Η διατήρηση των αρχείων μετά τη λήξη της διάρκειας της συνδρομής δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση σιωπηρή ανανέωση της συνδρομής.

5.3. Μετά την πάροδο του ως άνω χρονικού διαστήματος, ο Αθλητικός Σύλλογος θα λαμβάνει σε αρχείο εφαρμογής υπολογιστικών φύλλων τύπου excel το σύνολο των στοιχείων που βρίσκονται αποθηκευμένα στο σταθερό μέσο αποθήκευσης στοιχείων διαδικτύου (server) της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας AthleticDB.

5.4. Για την σε κάθε περίπτωση εκ νέου είσοδο των στοιχείων της βάσης δεδομένων του Αθλητικού Συλλόγου στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα μετά την διαγραφή τους θα πρέπει πρώτα να προκαταβληθεί η νέα συνδρομή, καθώς και το κόστος επανεγκατάστασης του συνόλου των στοιχείων αυτών, το οποίο προβλέπεται αναλυτικά στους Ειδικούς Όρους ή την εκάστοτε Σύμβαση Συνεργασίας.

6.1. Η AthleticDB και ο Αθλητικός Σύλλογος έχουν δικαίωμα να διακόψουν τη συνεργασία τους οποτεδήποτε με κοινή έγγραφη συμφωνία.

6.2. Επίσης, οποιοσδήποτε εξ αυτών έχει δικαίωμα να την καταγγείλει αναιτίως και αζημίως, με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του άλλου μέρους τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση αλλαγής των Γενικών Όρων από την AthleticDB, με τις οποίες δε συμφωνεί ο Αθλητικός Σύλλογος, τότε ο τελευταίος δικαιούται να καταγγείλει τη συμφωνία του με την AthleticDB με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών. Αν συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες, τότε συνεπάγεται ότι αποδέχεται τις αλλαγές.

6.3. Η AthleticDB διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή παύσει προσωρινά την παροχή μέρους ή όλων των Υπηρεσιών της προς τον Αθλητικό Σύλλογο με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση πέντε (5) ημερών σε περίπτωση ύπαρξης σπουδαίου λόγου ή ακόμη και άμεσα σε περίπτωση που προκύψει η ύπαρξη κακόβουλου λογισμικού, παραβίασης δεδομένων, παράνομου ή ακατάλληλου περιεχομένου, ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ακατάλληλων προϊόντων ή υπηρεσιών του Αθλητικού Συλλόγου, απομίμησης, παραποίησης, απάτης κ.λπ.

6.4. Ενδεικτικά, λόγοι αναστολής, παύσης ή διαγραφής μπορεί να είναι:

6.4.1. Η υπαίτια ή επανειλημμένη παράβαση ή η πλημμελής τήρηση των Όρων και των υποχρεώσεων του Αθλητικού Συλλόγου, καθώς και ειδικώς των όρων για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

6.4.2. Η ύπαρξη ουσιωδών ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών.

6.4.3. Η διενέργεια από τον Αθλητικό Σύλλογο πράξεων βλαπτικών προς το όνομα, τη φήμη, τα οικονομικά συμφέροντα ή τη δραστηριότητα της AthleticDB.

6.5. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας θα επέρχονται μετά το πέρας της εκάστοτε προθεσμίας αυτής και μέχρι τότε η AthleticDB και ο Αθλητικός Σύλλογος υποχρεούνται να εκπληρώσουν στο ακέραιο τις μεταξύ τους υποχρεώσεις.

7.1. Οποιαδήποτε επικοινωνία του Αθλητικού Συλλόγου με την AthleticDB γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

  • μέσω αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].
  • μέσω τηλεφώνου στον τηλεφωνικό αριθμό +30 6971881442.

8.1. Καθόλη τη διάρκεια της συνεργασίας, αλλά και μετά τη με οποιοδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της, ο Αθλητικός Σύλλογος οφείλει να τηρεί αυστηρά οποιεσδήποτε εμπιστευτικές πληροφορίες λαμβάνει ή πληροφορείται στα πλαίσια ή εξ αφορμής της συνεργασίας του με την AthleticDB, καθώς επίσης να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε ανακοίνωση ή δημοσίευση προς τρίτους οποιουδήποτε στοιχείου περιέρχεται στην αντίληψή του σε σχέση με την παρούσα συνεργασία, καθώς και γενικότερα στοιχείων που αφορούν σε εμπορικά μυστικά, τεχνογνωσία, τιμολογιακή πολιτική, οικονομικές και λοιπές δραστηριότητες ή οργάνωση της AthleticDB και αναλαμβάνει να επιβάλλει την ως άνω υποχρέωση εμπιστευτικότητας και στους υπαλλήλους και συνεργάτες του.

8.2. Ως Εμπιστευτική Πληροφορία ορίζεται το σύνολο των απόρρητων και εν γένει εμπιστευτικών πληροφοριών, οι οποίες αφορούν την τεχνική, οργανωτική και εμπορική λειτουργία της επιχείρησης της AthleticDB και της οργανωτικής δομής της AthleticDB, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που αποτέλεσαν ή αποτελούν επαγγελματικά μυστικά, τεχνογνωσία, εμπορικά και βιομηχανικά μυστικά της Εταιρείας (ενδεικτικά τα προϊόντα, τεχνικές, στρατηγικές προώθησης, τιμολόγια κ.λπ.). Οι πληροφορίες αυτές συνιστούν Εμπιστευτικές Πληροφορίες ακόμα και στην περίπτωση που δεν αναφέρονται ρητώς ως εμπιστευτικές ή απόρρητες.

8.3. Ο Αθλητικός Σύλλογος αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η χρήση ή αντιγραφή ή αποκάλυψη με οποιονδήποτε τρόπο οποιασδήποτε Εμπιστευτικής Πληροφορίας σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκτός από τους υπαλλήλους του Αθλητικού Συλλόγου θα αποτελεί κατά συμβατική συμφωνία πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού.

9.1. Η AthleticDB δεσμεύεται και δηλώνει προς τον Αθλητικό Σϋλλογο ότι επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Αθλητικού Συλλόγου (“Προσωπικα Δεδομένα ”), όπως αυτά της γνωστοποιούνται από τον Αθλητικό Σύλλογο ή οποιονδήποτε εκπρόσωπό του, αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό παροχής των Υπηρεσιών της και εκπλήρωσης των παρόντων Όρων, σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία που αφορά στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει. Η AthleticDB τηρεί τις διατάξεις του Ν. 4624/2019, του Ν.2774/1999, τις αποφάσεις και οδηγίες της Αρχής Προστασίας Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR) και αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα του Αθλητικού Συλλόγου.

9.2. Ειδικότερα, η AthleticDB έχει συντάξει και εφαρμόζει απαρέγκλιτα πολιτική απορρήτου. Η πολιτική απορρήτου της AthleticDB είναι διαθέσιμη εδώ. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων και την πολιτική απορρήτου της AthleticDB μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω των παρακάτω μεθόδων:
Τηλ. +30 6971881442
Email: [email protected]

10.1. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με την Ιστοσελίδα, την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, το λογισμικό, τη βάση δεδομένων, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και οτιδήποτε έχει δημιουργήσει η AthleticDB για την παροχή των Υπηρεσιών και που γενικά αφορούν στις Υπηρεσίες και στη δραστηριότητά της, ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στην AthleticDB. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αντιγραφή, μετατροπή, προσαρμογή, διευθέτηση, διανομή, ανακοίνωση, επίδειξη, παρουσίαση, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση ή δημιουργία παράγωγης εργασίας σε σχέση του περιεχομένου της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, καθώς και κάθε πράξη παραπλάνησης του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου της υπηρεσίας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ίδιας της AthleticDB ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των αντίστοιχων πνευματικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

10.2. Όσα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, σήματα, λογότυπα
σχετίζονται με τον Αθλητικό Σύλλογο ανήκουν αποκλειστικά σε αυτόν, εφόσον είναι νόμιμος δικαιούχος.

10.3. Η χρήση με οποιονδήποτε τρόπο των λογοτύπων, εμπορικών σημάτων και διακριτικών τίτλων του Αθλητικού Συλλόγου θα γίνεται από την AthleticDB μόνο για τους σκοπούς εκπλήρωσης της συμφωνίας της AthleticDB και του Αθλητικού Συλλόγου, ο οποίος συγκατατίθεται ρητά και δίνει την άδεια της χρήσης αυτής με την αποδοχή των Όρων και τη σύνδεσή του στις ιστοσελίδες. Η AthleticDB δεν διατηρεί οποιοδήποτε δικαίωμα σχετικά με την πνευματική ή βιομηχανική ιδιοκτησία του Αθλητικού Συλλόγου.

11.1. Η AthleticDB αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Αν και η AthleticDB καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του Χρήστη από ψηφιακούς ιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς. Συνεπώς, κάθε Χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή την
αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στον Η/Υ του.

12.1. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

12.2. Κάθε διαφορά ή διένεξη που αφορά ενδεικτικά, στην ερμηνεία ή εφαρμογή, εκτέλεση, διακοπή ή καταγγελία των Όρων ή της συμφωνίας της AthleticDB και του Αθλητικού Συλλόγου, εφόσον δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδικαστικά, είτε φιλικά, θα υπάγεται αποκλειστικά στα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

13.1. Η AthleticDB δεν ευθύνεται για παραβίαση των παρόντων Όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας, καθώς και για τυχόν καθυστερήσεις ή αδυναμίες συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις της που θα προκληθούν από συνθήκες πέρα από τον έλεγχό της, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης, καταστροφές, απεργίες εντός της Ελληνικής Επικράτειας ή εκτός, πολέμους, τρομοκρατικές ενέργειες, αναστολή εργασιών επιχείρησης, πανδημίες, μηχανικές βλάβες και γενικά, οποιοδήποτε περιστατικό δεν επιτρέπει την εκτέλεση των Υπηρεσιών.

14.1. Σε περίπτωση αρχικής ή επιγενόμενης ακυρότητας ενός από τους παρόντες Όρους δεν επηρεάζεται η εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων και συμφωνιών.

14.2. Στην περίπτωση που οποιεσδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος ενδέχεται να ερμηνεύονται με περισσότερους από ένα τρόπο, ένας εκ των οποίων ενδέχεται να καθιστά τη διάταξη άκυρη, ακυρώσιμη ή μη εφαρμόσιμη, η διάταξη αυτή θα ερμηνεύεται κατά τον τρόπο που την καθιστά έγκυρη και εφαρμόσιμη.

14.3. Τυχόν παράλειψη ή καθυστέρηση της AthleticDB να ασκήσει τα απορρέοντα από τους Όρους δικαιώματα της ή να αξιώσει από τον Αθλητικό Σύλλογο την πλήρη συμμόρφωση του με τους Όρους δεν αποτελεί παραίτηση από τις αντίστοιχες αξιώσεις της.

14.4. Σύμφωνα με τις αλλαγές την επιχειρηματική και εμπορική πολιτική η AthleticDB ενδέχεται να αναθεωρήσει τους παρόντες Γενικούς Όρους. Σε αυτή την περίπτωση οι αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους Όρους θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης του επικαιροποιημένου εγγράφου των Όρων στην ιστοσελίδα της AthleticDB. Η αναθεωρημένη έκδοση θα τίθεται σε ισχύ κατά τη στιγμή της δημοσίευσής της,
εκτός αν επισημαίνεται κάτι διαφορετικό.

14.5. Αν η αναθεώρηση περιλαμβάνει αλλαγές που περιορίζουν ή επηρεάζουν τα δικαιώματα των Αθλητικών Συλλόγων ή αυξάνουν τις ευθύνες ή υποχρεώσεις τους, τότε δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την εφαρμογή της αναθεωρημένης έκδοσης θα δημοσιεύεται σχετική γνωστοποίηση στην αρχή του κειμένου των Γενικών Όρων, είτε οι Αθλητικοί Σύλλογοι θα ενημερώνονται με αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στις δηλωθείσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους.

14.6. Αν ο Αθλητικός Σύλλογος συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, αφού τυχόν αλλαγές στους παρόντες Γενικούς Όρους τεθούν σε ισχύ, συμφωνεί ότι δεσμεύεται από αυτές.

Τελευταία ενημέρωση: Αύγουστος 2023